Szanowni Państwo, w dniach od 26 do 28 września 2023 r. jesteśmy na urlopie.
Wszystkie zamówienia z tych dni zostaną zrealizowane 30 września.
Przepraszamy za utrudnienia TN-Projekt


Kontakt

TN – Projekt

Nina Kruczek
ul. Dębowa 21/2
62-070 Dąbrówka
NIP: 785 128 14 51
tel. 602 633 116
kontakt@foliedoksiazek.pl

Wypełnij formularz


  POLITYKA PRYWATNOŚCI:


  Szanowni Państwo

  Od 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W TN-Projekt Nina Kruczek popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przedstawiamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

  TN-Projekt Nina Kruczek jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

  1.Administratorem Państwa danych osobowych jest TN-Projekt Nina Kruczek z siedzibą w Dąbrówce przy ul. Dębowej 21/2, NIP: 7851281451.

  2. TN-Projekt Nina Kruczek przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych, do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne TN-Projekt (takie jak np.: wyniki sprzedaży) oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez TN-Projekt, (a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem).

  3. TN-Projekt przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania realizacji usługi, a także przez czas, w którym TN-Projekt jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez TN-Projekt zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.

  4. TN-Projekt przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail.

  5. Przetwarzanie przez TN-Projekt wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem relacji handlowej.

  6. Przetwarzanie przez TN-Projekt wskazanych wyżej danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.

  7.Posiadane przez TN-Projekt dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także
  z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych.

  8. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez TN-Projekt są: biuro rachunkowe, firmy kurierskie. Wszystkie te osoby podlegają ustawie o ochronie danych osobowych w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

  9 TN-Projekt przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). TN-Projekt przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

  10. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez TN-Projekt na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez TN-Projekt danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia relacji handlowej przez TN-Projekt. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, TN-Projekt poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.

  11. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e -mail:kontakt@foliedoksiazek.pl, stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:
  „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez TN-Projekt z siedzibą w Dąbrówce moich danych osobowych”.

  12. TN-Projekt informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  13. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez TN-Projekt Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Z poważaniem,

  Nina Kruczek

  TN-Projekt